تولید ساک دستی پارچه ای تبلیغاتی با عطف رنگی متفاوت

ساک دستی پارچه ای با عطف 10 سانتی متر ، امکان افزایش کاست کنار تا 25 سانتی متر
نوع پارچه مصرفی 90 گرم در رنگ بندی های مختلف

تولید ساک دستی پارچه ای ساک کنار کاست دار رنگی ساک سوزنی

تماس با مجموعه بگیران